Càrrecs de confiança

El Ple de l'Ajuntament de data 25 de juliol de 2023 va aprovar el nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al seu desenvolupament per personal eventual:

Coordinador de brigada d'obres i serveis

La retribució anual es fixa, per a tots els conceptes, en 40.843,26 euros bruts anuals distribuïts en catorze pagues, dotze corresponents a les menusalitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre

Darrera actualització: 19.03.2024 | 14:36
Darrera actualització: 19.03.2024 | 14:36