Coordinador de brigada d'obres i serveis

El lloc de treball de Coordinador de brigada d'obres i serveis té atribuïdes les funcions següents:

  • Assessorar en les polítiques públiques de l’Àrea de Territori en l’àmbit del programa de govern.
  • Assessorar i proposar a la Regidoria de Territori les directrius per millorar la gestió de la brigada d’obres i serveis.
  • Preparar informes sobre el funcionament i les actuacions realitzades pels equips de la brigada d’obres i serveis.
  • Assessorar i elaborar propostes pressupostàries de les tasques i actuacions d’equips de manteniment, obres, jardineria i neteja, estat de conservació d’actius municipals. 
La dedicació ordinària implicarà el compliment del 100%  de la jornada laboral havent d'estar a disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit.  Així mateix, el desenvolupament del lloc de treball estarà sotmès a la normativa d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 
 

Mitjançant decret d'alcaldia de data 31 d'agost de 2023 es va nomenar al Sr. Alfonso Jiménez Martín personal eventual d’especial confiança i assessorament per a la Regidoria de Territori, en el lloc de treball de Coordinador de brigada d’obres i serveis, amb efectes del dia 1 de setembre de 2023, en règim de dedicació exclusiva a temps complet

Darrera actualització: 19.03.2024 | 14:46
Darrera actualització: 19.03.2024 | 14:46