L'alcalde

L’alcalde de Montmeló és Pere Rodríguez Rodríguez i presideix la corporació i exerceix les atribucions que expressament li assignen les lleis i les que, corresponent al municipi, no s’atribueixen a altres òrgans municipals.

Agenda de l'Alcalde

Atribucions

 • Correspon al president de la corporació les següents atribucions:
 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar l’ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i decidir els empats amb el vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica en relació al pressupost aprovat
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 • El comandament superior de tot el personal, acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir la prefectura de la policia municipal.
 • L’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i en les d’urgència, en matèries de la competència del Ple,  que es donarà compte en la propera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcalde.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortuni públics o de greu risc, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què la facultat sigui atribuïda a altres òrgans.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, a excepció que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’ajuntament.

Contacte

pere.rodriguez@montmelo.cat

Darrera actualització: 12.04.2022 | 09:17
Darrera actualització: 12.04.2022 | 09:17