Organització per àrees

Un cop celebrades les Eleccions Municipals, el passat 26 de maig, convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d'1 d'abril (BOE núm. 79) i constituït el nou ajuntament derivat del resultat el dia 15 de juny, l'Alcalde, en exercici de les seves competències, adopta mesures organitzatives prèvies i necessàries per l'inici de la normal activitat de la Corporació que configuraren el cartipàs municipal.

De conformitat amb la facultat atribuïda a l'Alcaldia per l'art. 21.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, relativa a la direcció de l'administració municipal i l'organització dels serveis administratius de la Corporació, es determina mitjançant decret, la nova estructuració de l'Ajuntament com a instrument per al desenvolupament de l'acció de govern que s'inicia amb aquest mandat.

S'estructuren les àrees d'acció pública que agrupen les principals competències d'interès municipal i serveixen de base per tal de conformar la direcció superior d'aquest Ajuntament i es determinen les competències que corresponen als regidors/es per delegació d'aquesta Alcaldia.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 10:57
Darrera actualització: 12.04.2022 | 10:57