Organització per àrees

Un cop celebrades el passat 28 de maig les Eleccions convocades mitjançant Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril (publicat al BOE núm. 80 del 4 d'abril) i constituït el nou ajuntament derivat del resultat el dia 17 de juny és necessari que l'Alcalde, en exercici de les seves competències, adopti mesures organitzatives prèvies i necessàries per l'inici de la normal activitat de la Corporació que configuraran el cartipàs municipal.

Resultant precisa la configuració de les diferents Regidories i Àrees en les quals s'estructura l'Ajuntament per l’exercici de competències i prestació de serveis de conformitat amb el criteris de racionalitat organitzativa, tenint en compte el que estableix els arts. 21.1. a) i art. 85 bis de la Llei 7/85, de 2 d'abril (LRBRL) i 41.2 i 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre (ROF), i tenint en compte la regulació de les competències dels Municipis continguda en els articles 25 a 27 de la LRBRL.

Aprovació de les àrees i regidories consistori

Aprovació nomenament tinències d'alcaldia

Darrera actualització: 31.07.2023 | 10:39
Darrera actualització: 31.07.2023 | 10:39