Comissió Informativa General

La Comissió Informativa, és un òrgan complementari de l'organització municipal. Està presidida per l’alcalde/ssa i integrada per un representant de cada grup municipal.

La Comissió Informativa té les atribucions següents:

  • L’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

Les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General es convocaran amb caràcter mensual i tindran lloc el penúltim dimarts no festiu de cada mes, a les 19:00 hores, a l'Alcaldia o lloc habilitat a aquest efecte.

Amb caràcter extraordinari, la Comissió Informativa es pot reunir a proposta de l’alcalde/ssa o a petició de la meitat dels seus membres.

Composició


La forma un representant de cada grup polític present a la Corporació designat pel propi Grup i ratificat per sessió plenària posterior a la constitució de l'Ajuntament. A la legislatura actual, 2019-2023, els membres que en formen part són:

A requeriment del seu president/a, també poden assistir a les sessions de la Comissió Informativa, altres membres corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació.

Darrera actualització: 7.07.2023 | 14:33
Darrera actualització: 7.07.2023 | 14:33