Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Montmeló i els seus ens adscrits


El pressupost municipal és un requeriment legal que l’ajuntament ha d’aprovar amb caràcter anual. En aquest document es reflecteixen les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici. La seva estructura ve definida a la Llei d’hisendes locals.

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats i els objectius del municipi. Hi apareixen els recursos financers que es destinen a cada servei. També estableix les normes que regulen la seva execució i l’avaluació del compliment dels objectius i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers. En aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost, atès que els recursos que s’utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania.

Accedint al següent enllaç trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles - relació de llocs de treball, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

També podeu consultar els terminis de pagament dels impostos i les taxes municipals de venciment periòdic per a l’any en curs, fent un clic a l’enllaç de sota.

Darrera actualització: 20.04.2022 | 07:32
Darrera actualització: 20.04.2022 | 07:32