Òrgans de Govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

  • L’alcalde/ssa
  • Els/les tinents/es d’alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • La comissió informativa/comissions informatives (Junta de Portaveus)
  • La Comissió Especial de Comptes
  • El Ple de la Corporació

L’organització municipal es podrà completar amb:

  • Els/les regidors/res delegats/des
  • Els consells locals sectorials i territorials
  • Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals.
  • Hi haurà la Junta de Portaveus que podrà actuar en funcions de comissió informativa única o no, d’acord amb l’article 6.1.d. del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Montmeló.

La creació d’òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 10:37
Darrera actualització: 12.04.2022 | 10:37