Inventari general

D'acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliari

Darrera actualització: 13.04.2022 | 17:53
Darrera actualització: 13.04.2022 | 17:53