Informació contractual

Perfil del contractant


Anuncis de licitació en termini 

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi.

Pla de contractació


Pla de Contractació

El pla de contractació és un document dinàmic, al qual es poden incorporar actuacions a mesura que cada una de les àrees necessiti per a desenvolupar i donar compliment a les competències atribuïdes a aquest ens institucional.

Atenent el que estableix l’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

“Les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a conèixer el seu pla de contractació de forma anticipada mitjançant anunci d’informació prèvia previst a l’article 134 (d’aquesta Llei) que, almenys, reculli aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”.

El Pla de contractació també té l’esperit de donar compliment amb l’article 115.1 de la LCSP, atenent a preparar correctament la licitació i informar als operadors econòmics de les necessitats que té l’Ajuntament de Montmeló

Període mitjà de pagament a proveidors


Darrera actualització: 18.04.2024 | 14:22
Darrera actualització: 18.04.2024 | 14:22