Inventari general

D'acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliar

Inventari General de Béns de l'Ajuntament de Montmeló


Inventari General de Béns de Can Dotras


La Residència Can Dotras, organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Montmeló per oferir un complex de serveis d’assistència a les persones grans dins d’un mateix espai es va dissoldre, segons acord del Ple de l'Ajuntament  de 21 de desembre de 2022, amb efectes a data 1 de gener de 2023.

Inventari General de Béns de Can Dotras

Darrera actualització: 23.02.2024 | 10:45
Darrera actualització: 23.02.2024 | 10:45