Pla de Comunicació de l'Ajuntament de Montmeló

Dijous, 22 de febrer de 2018

El Ple de l'Ajuntament de data 27 de febrer de 2018 va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Pla de Comunicació de l'Ajuntament de Montmeló.

El  Pla de Comunicació de l'Ajuntament de Montmeló que recull els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar en tots els àmbits elaborat per l'empresa Mirada Local sota l'encàrrec de la Diputació de Barcelona.

El mateix acord, aprovava sotmetre a informació pública el text del Pla de Comunicació per un termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar comentaris i modificacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al tauler d'edictes de la web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la sessió plenària. 

I disposava que, si no s'hi formula cap comentari ni modificació durant el termini d'informació pública, el Pla de Comunicació que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà a la publicació a l'apartat Informació Oficial dins Ajuntament-Seu electrònica del web municipal.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 11:39