Convocatòria Ple del 30 de maig de 2017

Dilluns, 29 de maig de 2017

Ordre del dia de la sessió ordinària del 30 de maig de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 D'ABRIL DE 2017

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.- MOCIÓ CONTRA LES EMPRESES MULTISERVEIS PRESENTADA A INSTÀNCIA DE L'UGT VALLÈS ORIENTAL

3.- MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM PER CANVIAR LA QUALIFICACIÓ DE DOS TERRENYS PER POSSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI PÚBLIC

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA CLAU 7 PER POSSIBILITAR LA IMPLANTACIÓ DE NAUS AMB REQUERIMENTS SINGULARS

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2017

7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

8.- APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT

9.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CIUTADANIA. Regidoria d'Esports, Joventut, Festes i Tradicions

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ESTIU

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

11.- MOCIÓ PER UNS ESPAIS D'OCI LLIURES DE VIOLÈNCIA SEXISTA

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

12.- MOCIÓ CONTRA LA COSIFICACIÓ DE LES DONES AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

13.- MOCIÓ INSTANT A MODIFICAR EL PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL ES REGULA EL CONSUMIDOR VULNERABLE D'ENERGIA ELÈCTRICA, EL BO SOCIAL I LES CONDICIONS DE SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A CONSUMIDORS AMB POTÈNCIA CONTRACTADA IGUAL O INFERIOR A 10 KW

14.- MOCIONS

15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

16.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 25.08.2022 | 11:17