Retribucions dels càrrecs electes

De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el que es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, i a ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com també respecte dels regidors i regidores que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, ni dedicació parcial a percebre assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple.

Legislatura 2023-2027


Legislatura 2019-2023


Legislatura 2015-2019


Darrera actualització: 18.03.2024 | 13:26
Darrera actualització: 18.03.2024 | 13:26