Codi de conducta dels alts càrrecs

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Un codi de conducta és un instrument que recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones al qual va destinat, amb la finalitat de reforçar la confiança dels ciutadans en la gestió pública, prevenir determinades pràctiques, garantir que les persones destinatàries adoptin un comportament correcte, professional, eficaç i transparent, i establir les responsabilitats que se’n puguin derivar del seu incompliment.

Per tal de contribuir a consolidar una ètica pública, el model de codi de conducta proposa un seguit de valors i normes de conducta als alts càrrecs, que es consideren estàndards; tanmateix, poden ser ampliats, modificats i adaptats a les circumstàncies concretes de cada institució, sens perjudici de l’aplicabilitat directa dels principis d’actuació recollits en l’article 55 de la LTC.

Cal indicar que aquest model de codi de conducta es presenta com una eina dinàmica, oberta a les novetats normatives i a les possibles interpretacions doctrinals, així com als nous requeriments socials que puguin produir-se, però en cap cas té valor normatiu.

El Ple de l’Ajuntament de data 26 de novembre de 2019 va aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Montmeló.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 09:16
Darrera actualització: 24.05.2022 | 09:16