LOLH informa: Inici de l'aplicació de la nova Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge

Dimarts, 30 d’abril de 2024

Oficina Local d’Habitatge - Montmeló pertany una zona de mercat residencial tensionat, segons el llistat publicat amb la resolució TER/800/2024 de 15 de març, en virtut de la Llei 12/2023.

Amb l'objecte d'unificar els criteris que regulen els drets i deures de totes les persones davant l'ús residencial, el maig de 2023 es publica la llei estatal del dret a l'habitatge. Tanmateix, no ha estat fins que ho ha fet la resolució TER/800/2024 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE-A-2024-5214), que no ha entrat realment en vigor.

L'esmentada llei deroga, matisa i modifica parcialment textos legislatius existents com: la Llei 29/1994, de 24 de novembre d'arrendaments urbans, Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge i el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, entre d'altres.

L'abast del document arriba fins aspectes, com són: Les descripcions d'entitats d'ús residencial desocupades amb caràcter permanent de cara a la modulació dels recàrrecs en l'Impost sobre Béns Immobles, la definició de gran tenidor, els supòsits d'ocupació sense títol habilitant i els litigis judicials relacionats amb l'habitatge.

Com m‘afecta aquesta Llei?

Ho fa directament a l'ús que se'ls dona als immobles residencials, en quant es tracta de llogar-los, vendre'ls o només ser-ne titular. Aquest espai s'ha dedicat a informar sobre una de les modificacions que afecta a més persones:

Regulació del preu de lloguer. No només en contractes d'habitatges buits sinó també en renovacions. La disposició final primera estableix una associació del lloguer amb l'habitatge objecte, de manera que aquest no pot superar l'import de les rendes pagades als contractes dels últims cinc anys, actualitzades anualment amb l'aplicació de l'Índex de Garantia de Competitivitat (IGC).

Naturalment, existeixen exempcions que permeten incrementar de forma regulada (màxim 10%) els imports en renovacions de contracte:

  • a) Que l'habitatge hagi estat objecte d'una rehabilitació (Definida a article 41 del reial decret 439/2007), dintre dels dos anys anteriors a la data de celebració de la renovació.
  • b) Que l'habitatge hagi estat objecte d'actuacions que comportin una reducció del 30% en consum d'energia primària no renovable, finalitzades com a molt dos anys abans de la data de celebració de la renovació.
  • c) Que l'habitatge hagi estat objecte de millores d'accessibilitat dintre dels dos anys anteriors a la celebració de la renovació.
  • d) Que se signi un nou contracte de 10 anys o més de durada, o amb un sistema de pròrrogues que permeti a la part arrendatària, voluntàriament, allargar el contracte fins a 10 anys o més.

Tanmateix, estableix una limitació afegida en el supòsit que la titularitat sigui a favor d'un gran tenidor. En aquest cas, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha habilitat un sistema d'Índex de referència que limitarà el preu de la renda, fins i tot si el darrer contracte associat a l'habitatge el supera. 

L'índex de referència també serà d'aplicació a aquells contractes que, siguin o no titularitat d'un gran tenidor, no se'ls pugui associar un arrendament d'habitatge habitual dintre els darrers 5 anys.

Per què és tan important la publicació de la resolució TER/800/2024 de 14 de març, pel funcionament de la Llei?

Part de les novetats introduïdes amb la nova llei van associades a un condicionant, el qual estableix diferències en l'aplicació d'aquesta. Aquest condicionant és, si l'habitatge s'ubica o no, dintre d'una zona de mercat residencial tensionat.

Tanmateix, distingeix entre l'aplicació a les propietats de grans tenidors, els quals es defineixen segons els seus habitatges siguin o no a una zona de mercat residencial tensionat.

Per tant, fins que no s'ha resolt el llistat de municipis que conformen aquestes zones, no s'han pogut aplicar els articles que modifiquen algun deure o dret de les persones afectades, si aquests diferencien entre habitatges de dintre o fora dels municipis llistats.

Com em pot ajudar l'Oficina Local d'Habitatge, amb relació a l'aplicació d'aquesta llei?

Atenent la ciutadania que desitgi ampliar la informació expressada, o conèixer com l'afecta dintre d'un cas més particular, l'Ajuntament facilita suport mitjançant atenció a l'Oficina Local d'Habitatge, sigui presencial, telefònica o via correu electrònic, amb la qual se li podrà orientar, assessorar o senzillament, respondre els dubtes que puguin esdevenir de la interpretació del text.

Darrera actualització: 30.04.2024 | 14:30