Convocatòria oberta per a les subvencions a projectes de cooperació i solidaritat de l’any 2023

Dijous, 28 de setembre de 2023

Des del 19 de setembre i fins el 17 d’octubre de 2023 les organitzacions, ong i entitats que desenvolupin projectes de cooperació podran sol·licitar una subvenció pel finançament de projectes i iniciatives de cooperació. L’Ajuntament destinarà en total 32.000 € a diversos projectes de cooperació internacional que es presentin.  

Des del 19 de setembre organitzacions i associacions poden presentar projectes de cooperació internacional i solidaritat per a rebre una subvenció que els impulsi i ajudi a tirar endavant els seus projectes. Aquesta convocatòria és fruit del conveni signat entre l’Ajuntament de Montmeló i el Fons Català de Cooperació en el qual es comprometien a col·laborar durant els pròxims anys en la gestió i elaboració de les convocatòries de subvencions en matèria de cooperació, i que es treballen conjuntament amb la Sectorial de Cooperació del Consell de Poble. 

La convocatòria d’enguany és des del 19 de setembre fins al 17 d’octubre, període en el qual es podran presentar els diferents projectes. Passat aquest període, el Fons Català de Cooperació, conjuntament amb l’Ajuntament i la Sectorial de Cooperació del Consell de Poble, avaluaran els projectes presentats per poder fer la concessió. Podeu consultar les bases i la convocatòria d’enguany en aquesta mateixa notícia.

La finalitat a la qual es destinaran els recursos previstos en els pressupostos municipals per a la solidaritat i la cooperació internacional als pobles més desfavorits, és el de contribuir a la lluita per erradicar la pobresa i les seves causes estructurals, a fi de satisfer les necessitats bàsiques i gaudir de la pròpia cultura, sobre la base de la preservació dels recursos naturals i de la contribució a la millora del medi ambient de les comunitats receptores. 

Tot amb el benentès que la cooperació ha de basar-se en el respecte a la diferència, i ha de promoure en les col·lectivitats receptores el desenvolupament de les economies populars, des de les pròpies comunitats i experiències, fruit de la història i de la realitat sociocultural de cada poble, i també ha de fer possible un desenvolupament autosostingut que eviti la dependència econòmica dels receptors. 

Els projectes que es presentin a la convocatòria de subvencions han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents: La cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional, el foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi, el foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, fomentant alhora, la governança a l'àmbit local, potenciant l'enfortiment de les institucions municipals i la participació de la societat civil, la promoció de la lluita contra les desigualtats, l'eradicació de la pobresa i l’apoderament de les dones als països empobrits. 

Un cop concedida la subvenció, els projectes finançats per l’Ajuntament hauran de fer un retorn al municipi i participar activament en les jornades i activitats de cooperació que s’impulsin des de Montmeló. Els canvis globals també provenen d’accions locals, i per això és important que des dels municipis ens impliquem en els reptes que suposen el desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional. L’Ajuntament aposta per les polítiques de cooperació des de fa molts anys, destinant una part del pressupost anual a la cooperació internacional i sent soci del Fons Català des del 1996. La presentació d’aquesta convocatòria és un pas més per refermar el compromís del municipi amb la solidaritat i la inclusió. 

Per tal de sol·licitar la subvenció, i tal com recullen les bases, cal adjuntar la documentació següent.

Documentació relativa a l'entitat:

  1. Estatuts de l'entitat.
  2. Fotocòpia del NIF de l'entitat.
  3. Fotocòpia del NIF de la persona que subscriu la sol·licitud.
  4. Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar inscrita en el Registre d'Entitats de Catalunya.
  5. Certificat emès pel secretari/a de l'entitat acreditant la composició de la junta directiva o el patronat, segons es tracti d'una associació o una fundació, indicant la data de nomenament.
  6. Memòria d'activitats de cooperació i de sensibilització de l'últim exercici.
  7. Memòria econòmica de I'exercici econòmic anterior i pressupost de l'exercici actual.
  8. Si el beneficiari de la subvenció és persona jurídica i l’import sol·licitat és superior a 10.000,00 euros, comunicar les retribucions dels òrgans de direcció i administració de la persona jurídica beneficiària, per tal de fer-les públiques
  9. Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors d’edat, acreditar, mitjançant el corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites a l’activitat no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
  10. Documentació acreditativa d'estar a corrent en el compliment de les obligacions tributaries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i la Seguretat Social. En el cas que l'entitat no estigui obligada a presentar aquestes declaracions, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.
Darrera actualització: 16.10.2023 | 10:21