Convocatòria del Ple Ordinari del 25 d'abril de 2023

Dilluns, 24 d'abril de 2023 a les 00:00

De conformitat amb el que s'estableix en el ROF, es convoca la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 25 d'abril de 2023, a les 19:30 hores (segona convocatòria a les 20:00 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE MARÇ DE 2023

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENI PER A L'ANY 2024 ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT PER AL SERVEI DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
 • 3.- SOL·LICITUD CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE OCUPACIONAL I SERVEI OCUPACIONAL D'INSERCIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. ANY 2024

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 4.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.
 • 5.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 6.- APROVACIÓ DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AÏLLAT PER A RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN.
 • 7.- APROVACIÓ CONVENI D'ENCOMANA DE GESTIÓ AMB L'INCASOL RELATIU AL SECTOR PA2-21, CARRER LLIMONA DEL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 8.- MOCIÓ DEL PSC PER ESTABLIR MESURES CORRECTORES URGENTS A LA SEQUERA I PER UN NOU CICLE DE L’AIGUA RESILIENT AL CANVI CLIMÀTIC

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

 • 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC DE SUPORT ALS ENCAUSATS DE L’OPERACIÓ JUDES I ALS REPRESALIATS DE LA SOCIETAT CIVIL INDEPENDENTISTA

 

 • 10.- MOCIONS
 • 11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 12.- PRECS I PREGUNTES

 

Podeu seguir el Ple a través del canal de youtube de l'Ajuntament

Darrera actualització: 25.04.2023 | 19:39