Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

07:16  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

Últims dies per a sol·licitar subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat

 • Sectorial de Cooperació

  Sectorial de Cooperació

1/9/2022

Fins divendres 9 de setembre de 2022 les organitzacions, ong i entitats que desenvolupin projectes de cooperació podran sol·licitar una subvenció pel finançament de projectes i iniciatives de cooperació.

 

Des del passat 13 de juny organitzacions i associacions poden presentar projectes de cooperació internacional i solidaritat per a rebre una subvenció que els impulsi i ajudi a tirar endavant els seus projectes. Aquesta convocatòria és fruit del conveni signat entre l’Ajuntament de Montmeló i el Fons Català de Cooperació en el qual es comprometien a col·laborar durant els pròxims 4 anys en la gestió i elaboració de les convocatòries de subvencions en matèria de cooperació, i que durant el darrer any s’han estat treballant conjuntament amb la Sectorial de Cooperació del Consell de Poble.

 

La convocatòria d’enguany és des del 13 de juny fins al 9 de setembre, període en el qual es podran presentar els diferents projectes. Passat aquest període, el Fons Català de Cooperació, conjuntament amb l’Ajuntament i la Sectorial de Cooperació del Consell de Poble, avaluaran els projectes presentats per poder fer la concessió. Podeu consultar les bases i la convocatòria d’enguany aquí

 

La finalitat a la qual es destinaran els recursos previstos en els pressupostos municipals per a la solidaritat i la cooperació internacional als pobles més desfavorits, és el de contribuir a la lluita per eradicar la pobresa i les seves causes estructurals, a fi de satisfer les necessitats bàsiques i gaudir de la pròpia cultura, sobre la base de la preservació dels recursos naturals i de la contribució a la millora del medi ambient de les comunitats receptores.

 

Tot amb el benentès que la cooperació ha de basar-se en el respecte a la diferència, i ha de promoure en les col·lectivitats receptores el desenvolupament de les economies populars, des de les pròpies comunitats i experiències, fruit de la història i de la realitat sociocultural de cada poble, i també ha de fer possible un desenvolupament autosostingut que eviti la dependència econòmica dels receptors.

 

Els projectes que es presentin a la convocatòria de subvencions han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents: La cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional, el foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi, el foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, fomentant alhora, la governança a l'àmbit local, potenciant l'enfortiment de les institucions municipals i la participació de la societat civil, la promoció de la lluita contra les desigualtats, l'eradicació de la pobresa i l’apoderament de les dones als països empobrits.

 

Un cop concedida la subvenció, els projectes finançats per l’Ajuntament hauran de fer un retorn al municipi i participar activament en les jornades i activitats de cooperació que s’impulsin des de Montmeló. Els canvis globals també provenen d’accions locals, i per això és important que des dels municipis ens impliquem en els reptes que suposen el desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional. L’Ajuntament aposta per les polítiques de cooperació des de fa molts anys, destinant una part del pressupost anual a la cooperació internacional i sent soci del Fons Català des del 1996. La presentació d’aquesta convocatòria és un pas més per refermar el compromís del municipi amb la solidaritat i la inclusió.

 

Per tal de sol·licitar la subvenció, i tal com recullen les bases, cal omplir una instància general i adjuntar la següent documentació (màxim 10 fitxers):

 

Documentació relativa a l'entitat:

 

 • a) Estatuts de l'entitat.
 • b) Fotocòpia del NIF de l'entitat i fotocòpia del NIF de la persona que subscriu la sol·licitud.
 • c) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar inscrita en el Registre d'Entitats de Catalunya.
 • d) Certificat emès pel secretari/a de l'entitat acreditant la composició de la junta directiva o el patronat, segons es tracti d'una associació o una fundació, indicant la data de nomenament.
 • e) Memòria d'activitats de cooperació i de sensibilització de l'últim exercici.
 • f) Memòria econòmica de I'exercici econòmic anterior i pressupost de l'exercici actual.
 • g) Si el beneficiari de la subvenció és persona jurídica i l’import sol·licitat és superior a 10.000,00 euros, comunicar les retribucions dels òrgans de direcció i administració de la persona jurídica
  beneficiària, per tal de fer-les públiques
 • h) Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors d’edat, acreditar, mitjançant el corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites a l’activitat no han estat
  condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • i) Documentació acreditativa d'estar a corrent en el compliment de les obligacions tributaries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i la Seguretat Social. En el cas que l'entitat no estigui obligada a presentar aquestes declaracions, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.

 

Documentació relativa al projecte:

 

Formulari de sol·licitud 

 

 

Si desitgeu ampliar la informació o bé resoldre dubtes sobre la documentació podeu enviar un correu a cooperacio@montmelo.cat o bé a fonscatala@fonscatala.org

 Data de modificació: 08/09/2022 12:26:18