Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:45  |  07/08/2022

Data i hora oficial

El temps

S'obre la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer (MITMA)

  • Subvencions habitatges

    Subvencions habitatges

28/6/2022

El 19 de maig de 2022, es va publicar la Resolució DSO/1483/2022, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, així mateix, el 17 de de juny, es va publicar la Resolució DSO/1903/2022, de modificació de la Resolució anterior, i el 27 de juny de 2022, s’ha publicat la Resolució DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria corresponent.

 

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

  • El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 28 de juny de 2022 i fins el 15 de juliol.

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

  • Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, tinguin 36 anys o més al moment de presentar la sol·licitud i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.
  • L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2022 en el moment de la resolució de la concessió.

 

Quins requisits s'han de complir?

 

S’han de complir TOTS els requisits següents:


a) Tenir residència legal a Catalunya.


b) Tenir 36 anys o més, en el moment de presentar la sol·licitud.


c) Disposar d’una font regular d’ingressos, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte, que reporti unes rendes anuals inferiors o iguals a 2,831267 IRSC (22.548,67 € per a l’exercici fiscal 2020), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme. NOMÉS ES TENEN EN COMPTE ELS INGRESSOS PERCEBUTS DURANT L’EXERCICI 2020.

En cas de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge i només es tindran en compte els ingressos de la persona sol·licitant.


d) Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació, o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada.

Recordeu que el contracte de lloguer d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.


Si es tracta d’un lloguer d’habitació no és exigible que la formalització del contracte estigui subjecte a les prescripcions d’aquesta llei.


e) No pagar un lloguer superior als 900 € mensuals, o als 450 € mensuals en el cas de tractar-se d’una habitació, per l’àmbit metropolità de Barcelona.


f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.


g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.


h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC.


i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.


j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Quin és l'import màxim d'aquest ajut?

 

La quantia mensual de la subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos, del 30 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge, i un mínim de 240 € anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.


S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2022 i la data en que s’acaba el termini de presentació de les sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2022, inclòs.

 

Com i on s’han de sol·licitar?

 

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a:

 

  • Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits

     Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

 

  • A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Local d’habitatge atendrà sempre amb cita prèvia, trucant al telèfon: 93 572 00 00, a més del correu electrònic habitatge@montmelo.cat.
  • A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Per a més informació:


Informació relacionada


Data de modificació: 29/06/2022 13:44:13