Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:03  |  28/09/2022

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple Ordinari del 25 de gener de 2022

 • Sessió plenària

  Sessió plenària

21/1/2022

De conformitat amb el que s'estableix en el ROF, us convoco a la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 25 de gener de 2022, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança ales previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.

 

 • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS: SESSIÓ ORDINÀRIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 i SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 21 DE DESEMBRE DE 2021

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ
 • 3.- APROVAR LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTO-TAXI DE MONTMELÓ PER A L'ANY 2022

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 4.- APROVACIÓ INICIAL DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I NUMERACIÓ DEL MUNICIPI DE MONTMELÓ.

  

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA REFORMA LABORAL I EL DIÀLEG SOCIAL PER LA SEVA INCIDÈNCIA AL MÓN LOCAL

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 6.- MOCIÓ PER L'OBERTURA DEL CENTRE DE RECUPERACIÓ DE SALUT MENTAL DEL VALLÈS ORIENTAL..

  

 • 7.- MOCIONS
 • 8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 9.- PRECS I PREGUNTES

 Data de modificació: 24/01/2022 14:55:30