Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

08:44  |  12/08/2022

Data i hora oficial

El temps

S'obre la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer (MITMA)

 • Subvencions habitatges

  Subvencions habitatges

27/4/2021

El 12 d’abril de 2021, es va publicar la Resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, i el 26 d’abril de 2021, s’ha publicat la Resolució TES/1169/2021, de 13 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria corresponent.

 

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

 • El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 27 d’abril de 2021 i s’estén fins al 4 de juny de 2021.

 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

 • Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.
 • L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2021 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 20.000.000 €.

 

Quins requisits s'han de complir?

 

S’han de complir TOTS els requisits següents:

 

a) Tenir residència legal a Catalunya.


b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 IRSC (2.390,32 €) durant l’any 2019. Quan l’import anual del lloguer és inferior a 0,3 IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el mateixos imports que el lloguer anual.

 • El límit màxim d’ingressos orientatiu de la unitat de convivència es determina segons els membres i composició de la unitat de convivència, i els seus ingressos.

- 1 persona adulta màxim 1,415633 IRSC (11.279,38 € per a l’any 2019)
- Per cada persona addicional 0,471878 IRSC (3.579,80 € per a l’any 2019)

 

Aquest llindar no és aplicable a les persones víctimes de terrorisme.
En cap cas els ingressos anuals durant el 2018 poden ser superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77 €).


a) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent (contracte formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans), i estar-hi empadronada. Recordeu que el contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.


b) No pagar un lloguer superior als 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència sigui família nombrosa i/o hi hagi algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.


c) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.


d) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.


e) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC.


f) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.


g) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

 

Quin és l'import màxim d'aquest ajut?

 • La quantia mensual de la subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual1 quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos, del 30 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge, i un mínim de 240 € anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.
 • S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2021 i la data en que s’acaba el termini de presentació de les sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2021, inclòs.

 

 

Com i on s’han de sol·licitar?

 

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a:

 1. Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits

           Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

 1. A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Local d’habitatge atendrà sempre amb cita prèvia, trucant al telèfon: 93 572 00 00, a més del correu electrònic habitatge@montmelo.cat.
 2. A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Per a més informació:


Informació relacionada


Data de modificació: 29/04/2021 11:00:23