Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:02  |  05/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple ordinari telemàtic del 27 d'abril de 2021

  • Sessió plenària

    Sessió plenària

27/4/2021

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 d'abril de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb l'ordre del dia següent:


Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.


1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE MARÇ DE 2021


ÀREA DE PRESIDÈNCIA


2.- APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ
3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI MUNICIPALS


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27
5.- APROVACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE FEBRER I DE MARÇ DE 2021
7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021


ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria d'Educació


8.- ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)


9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS CONFINAMENTS TERRITORIALS


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)


10.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ALLIBERAMENT DE LES PATENTS
11.- MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES


12.- MOCIONS
13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
14.- PRECS I PREGUNTES

 

El ple es pot visualitzar mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de Montmeló


Informació relacionada


Data de modificació: 28/04/2021 12:18:34