Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:34  |  02/10/2022

Data i hora oficial

El temps

Resultats dels estudis de la qualitat de l’aire a Montmeló

 • Qualitat de l'aire a Montmeló

  Qualitat de l'aire a Montmeló

30/11/2020

A petició de l’Ajuntament, a finals del 2019, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va dur a terme una campanya de mesuraments a Montmeló, amb l’objectiu d’avaluar la qualitat de l’aire al municipi de Montmeló.

 

La unitat mòbil va estar situada davant l’Ajuntament, al xamfrà del carrer del Timbaler del Bruc amb el carrer de Vic, per avaluar els contaminants atmosfèrics següents:

 • Diòxid de sofre (SO2)
 • Sulfur d’hidrogen (H2S)
 • Diòxid de nitrogen (NO2)
 • Monòxid de carboni (CO)
 • Ozó (O3)
 • Benzè i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 μm (PM10)

 

L’estudi defineix cadascun dels contaminants, la seva procedència i la seva afectació a la salut.

 

La unitat mòbil estava equipada amb una estació meteorològica completa que mesura en continu i proporciona valors 10-minutals de la temperatura, pressió atmosfèrica, radiació solar, direcció del vent, velocitat del vent, precipitació i humitat relativa. Aquest fet permet que es puguin relacionar els cicles diaris que s’observen per a cada contaminant amb les variables meteorològiques.

 

Es van realitzar mesuraments d’immissió en continu i durant 24h dels contaminants atmosfèrics esmentats. Aquests mesuraments es van efectuar mitjançant analitzadors automàtics, els quals a partir d’una mostra d’aire determinen la concentració dels contaminants. Tot i que s’obté una dada cada minut, només s’emmagatzemen els valors mitjans de cada 10 minuts (10-minutals).

 

Els nivells de diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i benzè mesurats durant el període de la campanya no han superat els valors de referència legislats.

 

S’ha rebut també els resultats dels estudis encarregats al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona sobre qualitat de l’aire.

 

A banda, la Comissió de seguiment de les olors ha encarregat un projecte a la UPC per implantar un sistema de monitorització i millora contínua de la qualitat de l’aire (control de COVs) al municipi de Montmeló.

 

Es tracta d’una proposta a realitzar en tres anys que donaria dades exactes dels focus emissors dels episodis d’olors i amb un cost total de més de 30.000 EUR . La proposta presentada encaixa perfectament en la necessitat de l’ajuntament però cal estudiar altres propostes per tal de dur a terme la corresponent contractació.

 

 • Segueix sent molt important la col·laboració de la ciutadania amb les dades que ens aporten per mitjà del formulari del web


Data de modificació: 02/12/2020 09:38:53