Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:36  |  20/09/2020

Data i hora oficial

El temps

Preguntes sobre les mesures restrictives per la Covid-19 a Catalunya

  • Mesures restrictives

    Mesures restrictives

20/7/2020

 El Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, estableix les mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials, en els casos d’aquests brots.

 

D’acord ambaquest Decret llei 27/2020 s’han emès diferents resolucions per aplicar aquests mesures especials per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adiferents àmbits territorials concrets.Aquestes resolucions inclouen prohibicions, limitacions i recomanacions en les activitats i la mobilitat.

 

A continuació, es determinen els criteris interpretatius d’aquestes mesures donantrespostaa les preguntes relacionades amb la seva aplicació, tenint en compte el que estableix la normativa.

 

1. La població,està confinada?

Estrictament no hi ha confinament,però es recomana que la població no surti delsseus domicilis i es desplaci només per als moviments essencials: anar la compra d’aliments i altres productes i serveis essencials, desplaçar-sea centres sanitaris si és necessari, anar als centres de treball quan no es pugui teletreballar, assistirpersones dependents i fergestions inajornables.Als municipis on les mesures són més restrictives perla situació epidemiològica (com és el cas actualment de Lleida i els altres sis municipis del Segrià) i es prohibeixen els desplaçaments que no són elsmoviments essencialsesmentats, aquests desplaçaments es poden fer dins el conjunt dels municipis que formen la unitat territorial afectada.

 

2. La població,pot sortir del seu municipi?

Sí, però es recomana no fer-ho i sobretot evitar desplaçar-se a altres punts del territori i establir contacte amb grups socials, ja que pot afavorir les cadenes de transmissió.

 

3. Es pot fer esport?

Sí, la normativa recull específicament l’activitat física esportiva i de lleure individualment o amb el grup de convivència habitual(que serà un màxim de 10 persones), i sempre amb el menor nombre de persones possible per reduir el risc de contagi.

 

4. Quines mesures cal aplicar en l’obertura de serveis, comerçosi centres comercials?

Cal garantir el manteniment de les distàncies de seguretat per evitar les aglomeracions tant a l‘interior com en els accessos, així com l’ús de mascareta, la higiene de mans i la resta de mesures de seguretat que s’hi apliquin.En general, es recomana la cita prèvia o el preavís per evitar concurrència en els mateixos horaris que generin aglomeracions.A més, als municipis del Segrià i la Noguera on s’apliquen restriccions, cal limitar l’aforament al 50%, tant si es tracta de serveisessencials com sino.

 

5. Poden obrir els mercats no sedentaris?

Sí,poden obrir perquè no està restringida la seva activitat, però es recomanaque els ajuntaments hi reforcin elscontrols del compliment de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments per evitar aglomeracions,garantintles distàncies de seguretat d’1,5 metres entre persones i de 2,5 m2de superfície per persona(cal perimetrarsi és viable), així com la higiene de mans i l’ús de mascareta. A més, per reduir la mobilitat, es recomana prioritzar la venda de venedors i productes de proximitat.

 

6. Perquè hi ha territoris on s’ha aplicat el tancament dels establiments d’hostaleria i restauració i altres només la limitació de l’aforament?

Els territoris on s’aplicael tancament dels establiments d’hostaleria i restauració tenen unes dades epidemiològiques més desfavorables,que han obligat a adoptar aquesta mesura més restrictiva.

 

7. Als territoris on s’ha determinat el tancament dels establiments d’hostaleria o restauració, es pot permetre l’obertura excepcional per motius de servei essencial, com una àrea de servei a autopistes o autovies?

La normativa no preveu aquesta excepcionalitat. Sí que és viable vendre aliments i begudes per emportar.

 

8. Es poden realitzar serveis amb contacte personal proper, com les perruqueries i altres similars?

Només es poden fer serveis amb contacte personal proper en el cas de servei essencial, d’emergència o situació crítica. En aquests casos la prestació s'ha de fer evitant el contacte físic amb els clients sempre que sigui possible, o limitant-lo al màxim. Es podenconsiderar en aquests casos tots aquells que impliquin l‘assistència a persones per criteri d’higiene i cura personal, incloent-hiles activitats deperruqueria, serveis terapèutics com massatgistes, osteopatia, quiropràctica o similars9. Es permeten els serveisde suport a persones amb discapacitats que comportin contacte personal?Sí, qualsevol servei de suport o assistència a persones amb discapacitat o dependència està permès, tot ique comporti contacte personal, i mantenint totes les mesures de seguretat.

 

10. Es permet la formació, pràctiques i similars, com ara les de conducció i autoescoles?

Està permès,però cal una neteja i desinfecció després de cada alumne, a més demantenir una ventilació de 10 minuts abans de cada canvi d’alumne.Abans d’accedir al vehicle i enfinalitzar la pràctica, l’alumne i l’instructor s’han de netejar les mans.És obligatori l’ús de la mascareta durant la pràctica, tant a l’alumne coma l’instructor.Es recomana la formació telemàtica en tots els casos que sigui possible.Les proves oficials estanpermeses sempre que no siguin ajornables.

 

11. Els gimnasos, poliesportius o complexos esportius, públics o privats, poden obriramb mesures preventives?

No, la normativa especifica el tancament al públic dels gimnasos, poliesportius i complexos esportius, públics o privats.

 

12. Es poden feresdeveniments esportius a porta tancada, sense públic?

Sí que es permeten els esdeveniments esportius sempre que siguin a porta tancada i sense públic, amb l’única assistència de les persones vinculades directament.

 

13. Poden obrir les piscines municipals o privades d’ús públic?

Es permet l’obertura de les piscines descobertes d’ús públic quan l’ajuntament consideri necessari el seu ús preventiu dels efectes de la calor sobre la població, amb registre dels assistents i la resta de mesures de seguretat previstes al pla sectorial d’esports. També en funció de les realitats municipals, com ara quan l’ocupació sigui de molt baixa densitat (m2per persona).

 

14. Els casals d’estiu o colònies es poden continuar fent ainstal·lacions esportives o piscines?

Sí, però només poden obrir per a aquesta activitat, i han de tancar després, i només hi poden accedir les persones vinculades a aquestes activitats.

 

15. El tancament de les piscines afecta també les de les zones comunitàries?

El tancament no afecta les piscines comunitàries,que, en tot cas, han de complir amb les mesures de limitació d’aforament (2,5 m2per persona) i grups d’unmàxim de 10 persones de contacte habitual.

 

16. Les platges s’han de tancar o es requereixen mesures més restrictives?

La normativa no preveu el tancament permanent de les platges, però es recomana a l’ajuntament un reforç del control del compliment de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments per evitar aglomeracions,garantint les distàncies de seguretat entre persones o grups de personesi la resta de mesures descrites al pla sectorial de zones de bany. Així mateix, cal limitar l’assistència al grup de convivència habitual.

 

17. Quin horari cal establir peraterrasses, bars i altres locals, tenint en compte que es prohibeix l’activitat d’oci nocturn?

Correspon als ajuntaments,en funció de les característiques municipals,establir un horari de tancament de terrasses, bars i altres locals similars, que garanteixi que no hi ha activitat d’oci nocturn.

 

18. La restricció d’activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, afecta també les activitats de joc (bingos, casinos i salons de joc)?

Sí, en el tancament de les activitats s’inclouen lesde joc per analogia amb les altres especificadesa les normes.

 

19. Per què les biblioteques i els museus sí que poden estar oberts?

Està permesa l’obertura de biblioteques i museus amb una funció preventiva respecte a persones vulnerables, especialment pel que fa als efectes de la calor.

 

20. Està prohibida la realització de qualsevol activitat extraordinària o de caràcter temporal de tipus cultural, espectacle públic, recreativa, esportiva i d'oci nocturn?

Sí, es prohibeixen totes les activitats extraordinàries i de caràcter temporal de tipus cultural, espectacle públic, recreatiu, esportiui d’oci nocturn.

 

21. Quines activitats es poden sotmetre a l’autorització prèvia del Comitè de Direcció del PROCICAT?

La norma indica que els ajuntaments poden, amb l’autorització prèvia del Comitè de Direcció del PROCICAT, habilitar espais adequats, incloent-hiequipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures deprotecció individual i col·lectiva (bàsicament,el compliment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte.La sol·licitud depossible excepció al que estableixaquest apartat, pel que fa a les activitats prèviament autoritzadeso a les noves, s’han d’adreçaral correu del CECAT(Centre d’Emergències de Catalunya.

 

22. Quines són les característiques d’un recinte tancat segons el que estableixenles resolucions?

Qualsevol edifici, instal·lació o espaia l’aire lliuredelimitat per tancaments, particions o altres elements perimetrals específicament instal·lats per crear aquest espai, amb passos o portes per accedir-hi o sortir-ne.Pel que fa a les terrasses, es considerenun espai tancat quan té més de dos parets o tancaments laterals i sostre.

 

23. Es poden consumir aliments i begudes ales reunions i trobades a l’espai públic?

A les reunions i trobades al carrer i altres espais públics, s’ha d’evitar el consum d’aliments i begudes ja que impedeix complir l’obligació de durmascareta. No obstantaixò, no s’impedeix el consum de líquids necessaris per combatre els efectes de la calor.

 

24. Aquesta limitació a grups de 10 persones,afecta també l’exercici d’esdeveniments esportius o competicions esportives?

No, respectea les persones vinculades directament a la competició esportiva.

 

25. Què és el grup de convivènciahabitual?

Fa referència al grup de convivents estrictes i les persones amb necessitats de cura del nucli familiar o nucli més estret de relacions i que no viuen al mateix domicili. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.


Informació relacionada


Data de modificació: 20/07/2020 14:11:49