Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:28  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

ELS PRESSUPOSTOS 2018, MÉS EQUILIBRATS I PARTICIPATIUS

  • Despeses corrents (%)

    Despeses corrents (%)

  • Distribució de les despeses corrents per capítols

    Distribució de les despeses corrents per capítols

15/1/2018

L'aprovació del pressupost per al 2018 en el Ple celebrat el passat dia 19 de desembre permet, un any més, que tota l'estructura municipal i els serveis a la ciutadania que d'ella depenen hagi començat l'any amb les dotacions pressupostàries reals i no pas les que es deriven d'una pròrroga a causa de no haver-se aprovat dit pressupost abans de l'1 de gener.

 

Del pressupost per a l'any 2018 de l'Ajuntament de Montmeló i la residència Can Dotras, amb uns ingressos previstos de 13.156.500 €, destaca el fet que un 89% d'aquests ingressos financen despesa corrent, concretament 11.717.150 €. Una despesa corrent distribuïda entre el capítol I (Despeses de Personal), amb un 51,71% del total; capítol II (Despeses corrents en béns i serveis), amb el 36,98%; capítol III (Interessos), amb el 0,69% i el capítol IV (Transferències corrents i subvencions), amb el 10,62%.

 

En el capítol III (Interessos) la reducció, respecte a l'any 2017 ha estat del 67,26% després de diverses renegociacions de préstecs i pòlisses portades a terme amb els creditors bancaris.


En aquest apartat de despeses vint-i-cinc de cada cent euros van destinats a Acció Social, comptant Can Dotras, Educació i Promoció Econòmica i cal destacar que es mantenen totes i cadascuna de les partides i dotacions als diferents serveis que les conformen, tenint com a novetat la implantació del nou servei Àpats a domicili que està previst engegar-se cap al mes de maig.

 

Pel que fa al capítol d'inversions, la més important de les previstes és la que ha de permetre la connexió del polígon Riera Marsà amb el polígon El Raiguer. L'import total d'aquesta obra està establert en 977.500 € dels quals 127.500 els cobriran les contribucions especials i la resta la subvenció procedent de la Diputació de Barcelona per a modernització de polígons industrials.

 

El pressupost de 2018 serà també el primer en el qual la participació ciutadana decidirà quines inversions són prioritàries, d'acord a unes premisses de cost, racionalitat i sostenibilitat que les propostes que la mateixa ciutadania podrà presentar i, posteriorment, votar, hauran de tenir en compte.

 

Amb aquest pressupost per a 2018 es compleixen els tres objectius que cerca el Pla Econòmic i Financer aprovat a causa de l'incompliment de la polèmica Regla de la despesa; Regla que assenyala unes ràtios de despesa que no es poden superar malgrat que el resultat pressupostari sigui de superàvit. La capacitat de finançament (superàvit) resultant del mateix és d'1,47 milions d'euros.

 

Aquests tres objectius són: Manteniment dels serveis que ofereix l'Ajuntament; l'assoliment d'uns nivells de solvència suficient per a acomplir a les exigències legals sobre els terminis de pagament i la recuperació del camí de la viabilitat controlant la Regla de la despesa donat que l'estabilitat i el nivell d'endeutament són ràtios perfectament equilibrades.

 

L'endeutament permès per la normativa vigent és del 75% sobre els ingressos corrents i Montmeló tancarà l'any 2018 amb un endeutament del 35,80%.Data de modificació: 18/01/2018 19:22:43