Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:01  |  17/07/2019

Data i hora oficial

El temps

ORDENANCES FISCALS 2018

  • Ple extraordinari de 26 d'octubre

    Ple extraordinari de 26 d'octubre

16/11/2017

En el ple municipal del mes d’octubre es van aprovar inicialment les ordenances fiscals per a l’exercici 2018. Les modificacions introduïdes responen a dos criteris: el manteniment dels serveis que es presten a la ciutadania des de l’Ajuntament, l’equilibri econòmic entre ingressos i despeses inherents als serveis, per a garantir les ràtios d’estabilitat pressupostària exigida per l’administració central.

 

Les modificacions més destacables tenen a veure amb l’increment del padró de l’Impost de Béns Immobles, un 5%, en funció de la revisió cadastral de 2012 i que té un període d’aplicació de 10 anys. Aquest increment de l’impost representa per a les arques municipals un ingrés de 175.000 €. El servei d’aigua i de recollida de residus adapten els ingressos al cost del servei. En el cas de l’aigua s’incrementa el preu de la part fixa del rebut trimestral en 2 €, passant de 4,99 € a 6,99 €/trimestre, la part variable s’incrementa l’IPC del 2% en el primer tram i d’entre el 5 al 10% en trams de major consum. D’aquesta forma es restableix la desviació que mantenia el servei quan a l’any 2013 es va incrementar el preu de l’aigua fruit de la privatització d’aigües Ter Llobregat per part del Govern de la Generalitat. En el cas de la recollida d’escombraries, s’incrementa la taxa de la recollida domiciliària un 2%, IPC, i la recollida comercial s’incrementa un 5% per cobrir la desviació pressupostària.

 

En el marc de la modificació, s’actualitza l’ordenança d’activitats per adequar-les als canvis normatius que s’han produït recentment. En aquest sentit es modifica el redactat de l’ordenança d’obres i construcció de forma que la base per aplicar l'impost no es calculi a través de l'annex i els mòduls, sinó segons una taula de costos amb preus per m2 i tipologia d'obra. Aquesta modificació comporta que el percentatge del 3% que s’aplicava sobre el cost real de l’obra per a la tramitació de llicències, passi a ser de l’1,5%. S’han incrementat els preus pels serveis a Can Dotras en un 3% per apaivagar el creixement progressiu anual de l’aportació municipal, en particular per l’adaptació de les remuneracions del personal al conveni laboral de l’Ajuntament. S’ha revisat i adaptat al cost real la retirada de vehicles diferenciant-los en dos categories: turismes i motocicletes i furgonetes i tot terreny. El criteri general per a la resta d’ordenances és l’increment de l’IPC, estimat en un 2%.

 

Seguint el mateix criteri que en exercicis precedents, el redactat final recull les bonificacions sobre els impostos i les taxes vinculats al càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar. En aquest sentit les bonificacions arriben fins al 90% comparant la renda personal amb el salari mínim interprofessional i vinculant-les també als rendiments del capital mobiliari i inmobiliari, que per a l’exercici 2018 ha quedat fixat en 10 €.Data de modificació: 23/11/2017 14:49:09