Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

18:40  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES

 • Una porta oberta a l'habitatge

  Una porta oberta a l'habitatge

24/5/2017

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges. El termini de presentació de sol·licituds ha començat el 18 de maig i finalitza el 30 de juny o el 31 de juliol, segons que es tracti o no d'actuacions subjectes a concurrència pública competitiva.
 
LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES SÓN:


1. Obres de conservació dels edificis que disposin d'un informe (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades d’importants, greus o molt greus:

 • Conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici.
 • Conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns
 • Obres que es realitzin en les instal·lacions comunes amb finalitat d'adaptar-les a la normativa vigent.

 

2. Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici

 • La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.
 • La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració. 
 • Instal·lació d'equips que permetin la utilització d'energies renovables.
 • La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació.
 • Instal·lacions que afavoreixin l'estalvi d'aigua.
 • Instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus.
 • Actuacions que millorin el compliment DB-HR en protecció contra el soroll.
 • L'adequació dels espais privatius de la parcel·la per millorar l'estanquitat del sòl, adaptar la jardineria a  baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques.

 

3.Actuacions en matèria d'accessibilitat.

 • Instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
 • Instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis.
 • Instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors.
 • Instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.

 

REQUISITS GENERALS DELS EDIFICIS

 • Han d'haver estat construïts i acabats abans de l'any 1981.
 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent al d'habitatge.
 • Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
 • L’edifici ha de disposar alhora de la presentació de la sol·licitud de subvenció de: informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.
 • Els edificis han de tenir com a mínim 8 habitatges, excepcionalment s’accepatran menys habitatges quan:
 • Hi ha obres amb ajustos raonables d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
 • Hi ha obres amb ajustos raonables d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.
 • Obres són per conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici amb deficiències importants o greus o molt greus.

 

PRESSUPOST PROTEGIBLE

 • Pressupost d'execució material, les despeses generals i el benefici industrial de l'oferta de l'empresa, i els honoraris dels professionals.
 • No són subvencionables els tributs (impostos i taxes).

 

IMPORT DE LES SUBVENCIONS I LÍMITS

 • La quantia màxima  està en funció dels costos o despeses subvencionables. El pressupost de l’empresa haurà de ser desglossat per partides amb preus unitaris i totals per a cadascuna de les actuacions subvencionables.
 • La quantia màxima per edifici no pot superar l'import que resulta de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

 

L'import de la subvenció es calcula de la manera següent:

 • Es multiplica l'import que s'indica a continuació pel nombre d'habitatges i per cada 100m2 de superfície útil de locals.
 • 2000 euros per a les actuacions de conservació. Si simultàniament actuacions:
 • De millora de la qualitat i sostenibilitat s'incrementarà en 1.000 euros més.
 • De millora de l'accessibilitat, s'incrementarà en 1.000 euros més.
 • 2000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat de almenys un 30% sobre la situació prèvia. O de 5000 euros si es redueix almenys en un 50% la demanda energètica.
 • 4.000 euros per a les actuacions en matèria d'accessibilitat.

 

La quantia màxima de les subvencions per edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable. Amb l’excepció en matèria d'accessibilitat es pot arribar fins al 50%.
 
Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden trobar en el portal Tràmits genca tramits.gencat.cat


Per més informació, presentació de documentació o aclariments al respecte, cal demanar cita prèvia al telèfon 93 860 07 00 o al correu electrònic habitatge@vallesoriental.catData de modificació: 25/05/2017 19:20:54