Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

20:05  |  28/11/2020

Data i hora oficial

El temps

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS

 • Eleccions Consells Escolars

  Eleccions Consells Escolars

23/11/2016

A partir del proper dilluns, 28 de novembre i fins el 2 de desembre, es procedirà a les votacions dels representants dels Consells Escolars Municipals que hauran d'estar constituïts abans del 22 de desembre.

 

El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors de professorat, famílies i personal administratiu. Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors indicats per tal de facilitat la continuïtat en el treball del Consell.

 

Les eleccions per a la renovació són convocades per la direcció del centre i l'administració educativa i es regeixen per la normativa vigent en cada moment i per la normativa pròpia del centre, si la té.

 

El Consell Escolar del Centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa. És l'espai on les famílies hi són representades per intervenir en la gestió de l'educació dels seus fills i filles. La importància de la participació i la implicació dels pares en les eleccions als consells escolars és clau per intervenir en aspectes com l'organització, objectius,  funcionament i avaluació del centre.

 

 

Consells Escolars dels Centres

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre on hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

 

En els centres públics, la seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els seus membres són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

 

Funcions dels Consell Escolar dels centres públics

 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El Consell Escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El Consell escolar ha de ser escoltat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució de conflictes i, si s'escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Per què és important que les famílies participin en els Consell Escolar?

Els professionals dels centres i les famílies comparteixen un mateix objectiu: l'èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen als Consell Escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, per a l'èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la implicació dels pares en les eleccions al Consell Escolar és tant important.

 Data de modificació: 01/12/2016 20:07:47