Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:54  |  12/11/2019

Data i hora oficial

El temps

La reconversió del centre de Montmeló

  • Remodelació del carrer de Vic

    Remodelació del carrer de Vic

  • Reconversió de l’avinguda Pompeu Fabra

    Reconversió de l’avinguda Pompeu Fabra

  • Plaça de la Vila amb Timbaler del Bruc

    Plaça de la Vila amb Timbaler del Bruc

30/12/2015

La cessió de l'antiga carretera BV-5003 al municipi de Montmeló per part de la Diputació de Barcelona suposa l’oportunitat de reconversió d'aquesta via en un carrer més del nucli urbà, que ha de permetre assolir alguns dels objectius del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, aprovat definitivament el 2012.

Efectivament, un dels objectius fixats en el POUM -i en altres estudis realitzats sobre el tema, com el Pla de Mobilitat o el Pla Director de l'Espai Públic- era el de transformar la carretera en un eix cívic que ha de permetre recuperar un itinerari perdut per als vianants, com és el que va de la plaça de la Vila a la plaça de la parròquia, i cap al CAP i el Circuit de Catalunya al nord, i cap a les piscines i el riu Besòs al sud.

 

La primera fase realitzada suposa la reurbanització d'una part del tram nord d'aquest itinerari, i inclou els espais urbans de l'entorn, com els carrers Vic, Timbaler del Bruc, i la mateixa plaça de la Vila.

 

En aquest projecte es vol aprofitar la reconversió d'una via ràpida en una via cívica, en base als tres atributs bàsics de tot espai públic: mobilitat, habitabilitat i activitat.

 

El canvi de model en la mobilitat es fa evident en el projecte presentat, que ja es pot veure avui realitzat en una primera fase: es tracta de canviar la prioritat de la mobilitat del vehicle rodat per la del vianant.  En aquest sentit, l'aposta és clara i rotunda: es proposa la total “peatonalització” dels carrers Vic i Timbaler del Bruc, i la conversió de l'avinguda Pompeu Fabra en zona 30. Aquest canvi de model en la mobilitat amplia l'endegada el seu dia en el carrer Major, i suposa un pas més en la pacificació del trànsit rodat a tot el centre urbà de Montmeló, un dels objectius del planejament aprovat els darrers anys al municipi.

 

El canvi de model en la mobilitat ens permet treballar l'espai públic per tal de fer-lo més amable per al ciutadà, i més respectuós amb el medi ambient. En definitiva, de fer-lo més habitable i considerar-lo com un espai al servei de tots els ciutadans del municipi.

 

En el projecte realitzat es vol potenciar la natura dins la ciutat, aprofitant els elements valuosos del verd existent -com els til·lers de l'avinguda Pompeu Fabra-, la substitució d'aquells poc adequats -com les troanes que han estat substituïdes per nous til·lers-, o el trasllat d'alguns elements que entorpien la comprensió de l'espai  -com les oliveres de la plaça de la Vila. Completa aquesta actuació en la millora ambiental de l'espai públic l'eixamplament dels parterres existents i la creació de nous, plantats amb arbustives de baix consum hídric i adequades al clima, que han de millorar de manera

notable la qualitat des espais transformats.

 

També en el capítol de la millora de l'habitabilitat es produeix la renovació del mobiliari urbà -pensat per a incentivar els espais de trobada dels ciutadans- i la millora de l'enllumenat públic, que és més eficient i adequat a l'especificitat de cada un dels espais.

 

Esperem que el canvi de model de mobilitat proposat, juntament amb la millora de la qualitat ambiental de l'espai públic incideixi positivament en les activitats generades a l'interior i a l'entorn dels espais renovats. Es vol que els nous espais siguin punt de trobada de les persones que habiten la ciutat, i que aquelles activitats comercials o de serveis situades a les vores es vegin afavorides per aquest canvi de qualitat urbana.

 

De tots els espais urbans inclosos en la primera fase de l'actuació, el més representatiu per a la vida de la ciutat és sens dubte la plaça de la Vila, que s'ha renovat íntegrament. El criteri bàsic d'intervenció ha estat de procurar l'ampliació visual i física de la mateixa, que permeti acollir tota mena de manifestacions cíviques amb major comoditat. Per aquest motiu, s'ha volgut alliberar de tot obstacle el seu interior i s'ha ampliat el paviment de la plaça apropiant-se de part de l' espai del carrer Timbaler del Bruc.

 

Això no obstant, no s'ha volgut deixar perdre el seu caràcter de “sala d'estar” del municipi, amb la col·locació d'un mobiliari que permeti la trobada dels ciutadans. Tractant-se d'un espai representatiu del municipi, s'ha volgut singularitzar la seva condició amb la construcció d'una font ornamental dissenyada de manera que permeti la utilització lúdica de la plaça, sense impedir la mena d'activitats a què es destina al llarg de l'any.

 

El joc de paviments utilitzat en el projecte executat vol també singularitzar el caràcter institucional de la plaça, amb la col·locació d'un paviment de granit de gran qualitat a l'interior i al seu entorn, diferenciat de la pedra artificial utilitzada en la resta d'espais. Per a aquests altres espais s'ha escollit paviments de gran resistència i durabilitat, amb formats i colors adequats a cada una de les situacions urbanes que es produeixen: llamborda i asfalt per al pas de vehicles, llosetes de colors grisos per als espais de pas de vianants, llosetes de color clar per als espais d'estada,... En aquest sentit, s'ha volgut fer un esforç per tal d'acostar visualment la plaça de la Vila a la plaça Gran, que a mig termini ha de veure's remodelada per tal d'integrar-la a l'actuació realitzada enguany al passeig.

 

Cal assenyalar finalment que l'actuació realitzada durant els mesos de juny a desembre de 2015 suposen la primera fase d'un projecte que ha de tenir una continuïtat fins a l'entrada sud de la Vila i que ha de permetre l'apropiació per part dels vianants de l'itinerari que ha d'anar fins a les piscines.

Cal tenir present també que la transformació de l'avinguda Pompeu Fabra com a eix cívic s'ha de veure complementada amb la transformació de la llosa damunt el ferrocarril com a espai de lleure del centre de la ciutat, tal i com es preveu en el planejament urbà en què treballa el municipi des de l'any 2003.

 

Joan E. Pastor. Tècnic director de l’obra. Jornet Llop Pastor ArquitectesData de modificació: 31/12/2015 18:40:32