Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

19:37  |  23/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Resultats de la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, del 29 de setembre de 2015

30/9/2015

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament del 29 de setembre de 2015, va registrar els següents resultats:

 

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS (SESSIONS EXTRAORDINÀRIES):

13 DE JUNY DE 2015
30 DE JUNY DE 2015
1 DE SETEMBRE DE 2015
3 DE SETEMBRE DE 2015

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2016. Aprovada per unanimitat

3.- APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE MARTORELLES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL. Aprovada per 7 vots a favot (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV_EUiA)

4.- MOCIÓ SOBRE LA LLEI ORGÀNICA 4/2015 DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA. Aprovada per unanimitat

5.- MOCIÓ SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ "GARANTIA +55". Aprovada per unanimitat

6.- MOCIÓ DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE TALIDOMIDA. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM ÀMBIT DEL PA-17. Aprovada per 7 vots a favot (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA)

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

8.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2014. Aprovada per 6 vots a favor (PSC), 6 vots en contra (ICV-EUiA) i 1 abstenció (ERC)

9.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DE L'AJUNTMENT. Aprovada per unanimitat

10.- DONAR COMPTE INFORME ECONÒMIC EXERCICI 2014 PLA DE SANEJAMENT. No es vota

11.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT. No es vota

 

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

12.- SOL·LICITUD DE CONVENI PER A L'ANY 2016 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE LA SECRETARIA D'INCLUSIÓ SOCIAL I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL (SISPAP) DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovada per unanimitat

 

MOCIÓ D'URGÈNCIA

.- RATIFICACIÓ D'INCLOURE A L'ORDRE DEL DIA DEL PLE L'ACORD DE PROPOSTA DE REEQUILIBRI DE CIRCUITS DE CATALUNYA, SL. Aprovada per unanimitat

.- PROPOSTA DE REEQUILIBRI DE CIRCUITS DE CATALUNYA, SL. Aprovada per 1 vot a favor (alcalde) i 12 abstencions (5 PSC, 6 ICV-EUiA i 1 ERC))

 

13.- MOCIONS

14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

15.- PRECS I PREGUNTES


Entitat


Data de modificació: 30/09/2015 09:19:39