Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

04:33  |  31/03/2020

Data i hora oficial

El temps

Les Ordenances fiscals 2014: + socials, 0 increment de l'IPC

31/10/2013

La Sessió Plenària de l'Ajuntament, celebrada el dia 29 d'octubre, va aprovar amb el vot favorable de tots els grups polítics que l'integren, les ordenances fiscals per a l'any 2014.

 

Les modificacions més rellevants en relació a les ordenances de l'any 2013 són:

 

Ordenança núm. 1 (IMPOST DE BÉNS IMMOBLES – IBI). A partir d'un seguit de propostes de la PAH ( Plataforma d'Afectats per la Hipoteca), els grups polítics del consistori i membres de l'entitat han treballat per a modificar l'ordenança en els punts següents:

  • Bonificacions sobre la quota integra per a famílies monoparentals, fins ara la bonificació només era per a famílies nombroses.
  • S'ha modificat el mínim valor cadastral que dona dret a les bonificacions de les famílies nombroses i monoparentals, abans 45.000 € i ara 60.000 €.
  • S'han modificat els percentatges de bonificació i s'ha tingut en compte si la família té un o més membres discapacitats.
  • En aquesta ordenança també s'ha modificat l'article 7è, tot incloent un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost per als immobles d'ús residencial que es trobin permanentment desocupats. Les condicions d'aquesta desocupació es determinaran mitjançant el corresponent reglament.

Per a completar la voluntat política d'afavorir la posada en el mercat de lloguer d'habitatges desocupats, s'està elaborant un reglament per a subvencionar la quota de l'IBI a aquells propietaris que acceptin posar o tinguin posat l'habitatge a la borsa de lloguer que gestiona l'Oficina Local d'Habitatge.

 

D'igual forma és mantindran pel 2014 les subvencions de la quota per a famílies amb rendes baixes i s'està elaborant un reglament d'ajudes per a llogaters amb pocs ingressos.

 

Ordenança número 5 – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES- s'ha inclòs la figura dels assabentats d'obres per tal de donar més agilitat a tot el procés.

 

Ordenança número 13 -TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES i altres residus urbans- es segueix aplicant la progressió iniciada l'any 2013. La taxa es formula en funció del nombres de persones que hi viuen a l'habitatge i dels metres quadrats del mateix. Per tant és paga en funció de la generació de residus.

 

Ordenança número 14- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES (....) s'ha reduït la quota de retirada de vehicles en dies festius i nocturns, passant de 149,49 euros a 126,49 euros.

 

Ordenança número 17 – TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES (...) s'han establert quatre trams per aplicar les tarifes en funció dels metres lineals d'obertura.

 

Ordenança número 20 -TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA (...) s'ha modificat l'epígraf del Mercat Setmanal amb una nova tarifa per parades d'alimentació que utilitzen presa de corrent.

 

Ordenança número 22 – TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - s'han modificat els trams i les tarifes destacant que el mínim de facturació passa de 30 metres cúbics a 25 metres cúbics, mantenint-se el preu. El següent tram, que va dels 25 als 45 metres cúbics, substitueix a l'anterior de 30 a 60 metres cúbics amb una rebaixa del metre cúbic des dels 0,6380 euros als 0,419 euros el metre cúbic.

 

A la tarifa industrial el tram de més de 500 metres cúbics de consum té una rebaixa substancial del seu preu.

 

Al mateix temps s'ha creat la tarifa comercial, abans inexistent, amb un tram mínim de 30 metres cúbics amb el mateix preu de 0,726 euros/m3 i amb una important rebaixa del preu del metre cúbic en els següents trams.

 

Ordenança número 25 -TAXA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, LUDIQUES I SIMILARS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS I UTILITZACIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS- s'instaura la fiança com a garantia del bon ús de les dependències municipals, amb un import de 100 euros.