Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:55  |  17/07/2019

Data i hora oficial

El temps

Montmeló dóna suport a l'escola catalana

30/9/2011

En la darrera sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament de Montmeló es va aprovar per unanimitat (vots a favor: 6 PSC-PC, 5 ICV-EUiA-E, 1 CiU i 1 PP) el punt número 18 presentat pels grups municipals. L'acord sobre la llengua és el següent:

Acord sobre la llengua

Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el model d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya, tots els grups polítics que constitueixen el Ple de l'Ajuntament de Montmeló, volem expressar el següent.

El model lingüístic de l'escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un model d'èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un bon nivell d'educació i cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l'avala.

La immersió lingüística, enfront d'altres models, permet un sistema educatiu sense separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s'ha demostrat que el model d'immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits.

Les noves realitats socials, fruit de l'arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis reforcen la idoneïtat d'un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d'acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.

Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.

Per tot l’exposat, vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General i a proposta dels grups municipals, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.- DONAR suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el model d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya.

Segon.- DONAR suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat.

Tercer.- ENVIAR aquesta moció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Convivència Cívica Catalana, a l'entitat somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Municipal.