Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

17:46  |  29/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple ordinari del 26 de maig de 2020

22/5/2020

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 26 de maig de 2020, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia: 

 

  • 1.-  APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

                 SESSIÓ ORDINÀRIA 25 DE FEBRER DE 2020
                 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 30 D'ABRIL DE 2020

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  • 2.-  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL - FUNCIONAMENT DEL PLE (ROM)
  • 3.-  SOL·LICITUD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L'AIGUA PÚBLICA (AMAP)

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  • 4.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Promoció Econòmica i ocupació i consum.

  • 5.-  APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA COVID 2020

 

GRUPS MUNICIPALS

  • 6.- MOCIÓ EN SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE NISSAN.

 

  •  7.- MOCIONS
  • 8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
  • 9.- PRECS I PREGUNTES

 

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 14 d'abril de 2020 pel qual l'Ajuntament s'adhereix al servei de videoconferència de LOCALRETMEET.Data de modificació: 27/05/2020 11:49:38