Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

21:33  |  28/11/2020

Data i hora oficial

El temps

Resolucions Ple extraordinari del 30 d'abril de 2020

4/5/2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 1.-  MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat
 • 2.-  MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT EN L'ÒRGAN COL·LEGIAT DE L'ENTITAT SUPRAMUNICIPAL XARXA LOCAL DE CONSUM. Aprovat per unanimitat
 • 3.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL DERIVATS DEL PACTE ENTRE PSC-CP I ERC-AM. No es vota
 • 4.-  DONAR COMPTE DE LES MESURES ADOPTADES PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19. No es vota
 • 5.-  APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE DETERMINATS EXPEDIENTS SENSE L'APLICACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 6.-  APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2020. A favor: PSC (6) ERC (1) Canviem Montmeló (4) / Abstenció: FEM Montmeló
 • 7.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 1 I 27. Aprovat per unanimitat
 • 8.-  DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. No es vota
 • 9.-  DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2019, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS". No es vota

 

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

 • 10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ. A favor: PSC (6) ERC (1) Canviem Montmeló (4) / En contra: FEM Montmeló

 

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 14 d'abril de 2020 pel qual l'Ajuntament s'adhereix al servei de videoconferència de LOCALRETMEET.

 

Per conèixer les opinions dels diferents grups polítics a cadascun dels punts inclosos a l'ordre del dia, podeu consultar el vídeo o bé l'acta de la sessió

 

 

 


Document
20200430-acta-ple-extraordinari.pdf (280,18 KB)Acta Ple extraordinari 30/04/2020

Data de modificació: 27/05/2020 12:25:31