Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:47  |  26/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple ordinari del 30 de juliol de 2019

30/7/2019

Ordre del dia del Ple ordinari del 30 de juliol de 2019

 

1.- APROVACIÓ DELS 'ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SEGÜENTS SESSIONS EXTRAORDINÀRIES:


- 15 DE JUNY DE 2019
- 20 DE JUNY DE 2019


ÀREA DE PRESIDÈNCIA


2.- DESIGNAR EL REPRESENTANT DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS


3.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS
MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ.


4.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS.


5.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.


6.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2020.


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2019


8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA


9.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2018


10.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2019


11.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS I NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT
D'URGÈNCIA


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE


12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'AMBIT DEL PM01 SOTA EL MOLÍ


13.- MOCIONS


14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DES DE LA SESSIÓ PLENÀRIA CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL.


15.- PRECS I PREGUNTES


Informació relacionada


Data de modificació: 24/02/2022 13:31:25