Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:41  |  13/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 28 de febrer de 2017

  • Ple del 28 de febrer de 2017

28/2/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 28 de febrer de 2017.

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 31 DE GENER DE 2017


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

2.-    DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST MUNICIPAL 2017


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

3.-    DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD PLENARI DISPOSANT LA RECUPERACIÓ D'OFICI D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC.

4.-    APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA CLAU 7 PER POSSIBILITAR LA IMPLANTACIÓ DE NAUS AMB REQUERIMENTS SINGULARS.


ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CIUTADANIA. Regidoria d'Esports, Joventut, Festes i Tradicions

5.-    CREACIÓ TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS SITUATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS


GRUPS MUNICIPALS

6.-    MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

7.-    MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DELS DRETS DELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES.


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

8.-    MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ  PER RECUPERAR PLACES RESIDENCIALS PER A GENT GRAN I CENTRES DE DIA ALS MUNICIPIS

9.-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC A L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA

10.-    MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ DEMANANT L’INICI URGENT DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ11.-    MOCIONS

12.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

13.-    PRECS I PREGUNTES

 


Document
ple28022017.pdf (179,19 KB)Acta Ple 28 de febrer de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:51:51