Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

19:16  |  16/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 29 de març de 2016

  • Ple 29 de març de 2016

30/3/2016

Ordre del día de la sessió extraordinària del 29 de març de 2016.

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

2.-    ACCEPTACIÓ DEL TRASPÀS CARRETERA BV5156 ENTRE PK 0+180 I 0+596 I BV 5003 ENTRE PK 0+596 I 1+490

3.-    APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM FINQUES ZONA 8B4 "TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES" ZONA ESTABLIMENTS ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT

4.-    MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS, PÈRGOLES TANCAMENTS DESMUNTABLES, TENDALS I PISCINES


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

5.-    MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 "IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES"

6.-    MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL


GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

7.-    MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

8.-    MOCIÓ DEL 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. UN TREBALL DIGNE I UN SALARI JUST PER JUSTÍCIA DE GÈNERE.9.-    MOCIONS

10.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

11.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple29032016.pdf (131,54 KB)Acta Ple 29 de març de 2016

Data de modificació: 11/02/2019 13:55:00