Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:18  |  20/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 2. Discoteques.
 3. Sales de ball.
 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 5. Sales de festes amb espectacle.
 6. Discoteques de joventut.
 7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
  1. Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
  2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

 

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol•licitud.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.
Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
• Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la llicència d'espectacles públics i activitats recreatives de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 1. Projecte bàsic signat pel personal tècnic competent, amb el contingut assenyalat al decret 112/2010.

 2. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i d eles instal·lacions a la llicència atorgada.

 3. Certificat urbanístic favorable.

 4. Justificant del pagament de la taxa.

 5. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

 6. Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental.

 7. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determina la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

 8. Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per la normativa de contaminació acústica.

 9. Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial reguladora.

 10. Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acredita que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu la normativa i, en tot cas, les que preveu el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

 11. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, esclafament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

 12. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en el qual s'empara.

 13. Declaració responsable que la persona titular de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d'espectacles i activitats recreatives.

 14. Declaració responsable del tècnic competent.

 15. Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 17/06/2019 14:29:57