Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

11:45  |  20/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten  a llicència.

 

També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.
Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 

 1. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 2. Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l'exterior en horari nocturn o d'altres afectacions ambientals que concorrin en activitats.
 3. Declaració responsable RCP.
 4. Justificant del pagament de la taxa.
 5. Declaració responsable del tècnic competent.
 6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau segons taula adjunta)
 7. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.
 8. Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, en el cas d'activitats incloses ens els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 9. Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixin els requisits i les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d'aplicació.
 10. Si l'activitat s'emplaça en un espai natural protegit, declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si s'escau.
 11. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en el qual s'empara.
 12. Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.
 13. Còpia del rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 14. Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

 

 

 

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 17/06/2019 10:30:11