Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:32  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Sol·licitud de justificació de subvenció per entitats esportives del municipi

Aquest tràmit recull la justificació de la subvenció un cop concedides.


QUAN ES POT DEMANAR

Fins el 31 de març de 2022.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Fins a 1 mes des de la presentació de la justificació.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Gratuït.

NORMATIVA

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, dels articles 239 a 241 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003) i els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalu-nya (ROAS) (D: 179/1995) i el reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Bases específiques per a la concessió de subvencions d'esports per l’any 2020 al municipi de Montmeló.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la sol·licitud de justificació de subvenció a entitats esportives de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta plana.

2 - Anar al portal de tràmits seguint l’enllaç que hi ha més a baix.

3 - Anar a la secció d'administració general i clicar sobre el tràmit corresponent.

4 – Emplenar les dades que siguin necessàries.

5 – Adjuntar la documentació necessària per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/348DQGT

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

OBSERVACIONS

La tramitació de la sol·licitud no es pot realitzar de manera presencial. S'ha de realitzar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

ATENCIÓ!

 

Degut a una incidència amb client AutoFirma, s`ha de seguir el següent manual per tal de canviar la seva configuració: Tutorial configuració de AutoFirma

 

 • Formulari de sol·licitud de justificació.
 • Annex 6 – Justificació econòmica:
  • Memòria detallada l’activitat realitzada.
  • Liquidació econòmica o bé Balanç de Situació, Compte de resultats.
  • Relació de factures i factures.
  • Justificants que acreditin el pagament de cada factura (transferències o segell de “Cobrat”).
  • Documentació i propaganda relativa a l’activitat.
 • Annex 7 - Aplicació subvenció.
 • Annex 8 - Acceptació subvenció.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 Data de modificació: 02/05/2022 09:12:02