Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

20:33  |  16/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Sol·licitud de petició de subvenció per entitats esportives del municipi

Aquest tràmit recull la petició de les subvencions.


QUI HO POT DEMANAR

Poden sol·licitar les subvencions els clubs i associacions esportives, sense finalitat de lucre, domiciliats al municipi, legalment constituïdes i inscrites al registre de la Secretaria General de l’Esport o bé al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Per poder optar a les subvencions hauran de presentar els documents que ho acreditin.

QUAN ES POT DEMANAR

Del 7 d’abril al 7 de maig de 2020.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Fins a 3 mesos un cop finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Gratuït

NORMATIVA

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, dels articles 239 a 241 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003) i els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalu-nya (ROAS) (D: 179/1995) i el reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Bases específiques per a la concessió de subvencions d'esports per l’any 2020 al municipi de Montmeló.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la sol·licitud de subvenció a entitats esportives de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta plana.

2 - Anar al portal de tràmits seguint l’enllaç que hi ha més a baix.

3 - Anar a la secció d'administració general i clicar sobre el tràmit corresponent.

4 – Emplenar les dades que siguin necessàries.

5 – Adjuntar la documentació necessària per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Formulari de sol·licitud.
 • Annex 1 – Sol·licitud de subvenció i dades bàsiques de l'entitat (adjuntar aquesta documentació en cas de nova petició o s’ha produït alguna modificació):
  • Document d'identificació del sol·licitant.
  • NIF / CIF de l’entitat.
  • Acta de constitució de l’entitat o del grup de fet.
  • Estatuts de l’entitat.
  • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)
 • Annex 2 – Projecte de funcionament:
  • Llistat llicències esportistes amb l´edat i sexe amb comprovant de pagament.
  • Titulacions monitors/entrenadors.
  • Inscripció ROPEC i/o contracte voluntariat lligat a un projecte.
  • Certificat formació monitors, entrenadors, membres de la junta…
  • Còpies rebut pagament assegurances i cobertures de l’assegurança.
  • Acta de la última assemblea socis.
 • Annex 3 - Declaració de subvencions rebudes.
 • Annex 4 – Dades bancàries. (només en cas que hàgiu fet algun canvi o nova entitat)
 • Annex 5 – Obligacions tributàries.

 

Els annexos de l'1 al 5 es poden descarregar en un únic document aquí.Data de modificació: 03/04/2020 13:00:42