Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

08:09  |  19/09/2020

Data i hora oficial

El temps

Canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri de Montmeló

Aquest tràmit té per objecte sol·licitar el canvi de titularitat de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària al cementiri de Montmeló ja sigui per successió mortis-causa o inter-vius.


QUI HO POT DEMANAR

• Per actes inter-vius:

La persona titular, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Només podrà realitzar-se entre persones que demostrin estar vinculades per un vincle de parentiu consanguini o per afinitat, qualsevol que sigui el seu grau en línia recta i fins al segon grau en línia col·lateral

• En cas de transmissió mortis-causa:

La persona que és hereva testamentària o en el cas de successió intestada, amb declaració judicial ferma d'hereus ab intestato. I en un altre cas, amb  la demostració documental del dret a ésser hereu per aplicació de les normes del dret civil de successió.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

El que marca la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci adminsitratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi dictat resolució, s’entén que aquesta ha estat desestimada.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Segons el que marqui l’Ordenança fiscal núm. 12. Taxa de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

NORMATIVA

• Ordenança fiscal núm. 12 . Taxa de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
• Reglament del cementiri municipal.
• Ordenança general de serveis funeraris.
• Llei 2/1997, de 3 de abril, sobre Serveis Funeraris.
• Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta plana.

2 - Anar al portal de tràmits seguint l’enllaç que hi ha més a baix.

3 - Anar a la secció del cementiri i clicar sobre el trámit corresponent.

4 – Emplenar les dades que siguin necessàries.

5 – Adjuntar la documentació necessària per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

Presencial

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 
Data de modificació: 24/07/2020 14:30:24