Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

23:17  |  09/04/2020

Data i hora oficial

El temps

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat recreativa

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

 

Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions: Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d’acord amb el què disposa el Codi tècnic de l’edificació.

 

En cas que, segons el que disposa l’esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

 

Modificació no substancial d’espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia:  La persona organitzadora o titular de l’establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l’Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.

 

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l’establiment, per tal d’incloure-hi nous espectables o activitats recreatives, estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

- Es pot presentar en qualsevol moment.

- La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

- No hi ha resolució.

- Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

- La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

- Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

- Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

- Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.

- Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

Espectacles:

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat recreativa de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

Presencial

OBSERVACIONS

- Si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència està sotmès, per l’Ordenança d’espectacles o per la resta de normes d’aplicació, a requeriments addicionals als exigits inicialment, per tal d’incloure-hi el nou espectacle caldrà tramitar una nova llicència.

- Les modificacions dels establiments i de les seves instal•lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi o desplaçament, estan sotmeses a l’obtenció d’una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi tècnic de l’edificació.

- Caldrà presentar el pla d’autoprotecció, si cal, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 • Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 • Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l'exterior en horari nocturn o d'altres afectacions ambientals que concorrin en activitats.
 • Declaració responsable RCP.
 • Justificant del pagament de la taxa.
 • Declaració responsable del tècnic competent.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau segons taula adjunta)
 • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.
 • Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, en el cas d'activitats incloses ens els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 • Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixin els requisits i les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d'aplicació.
 • Si l'activitat s'emplaça en un espai natural protegit, declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si s'escau.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en el qual s'empara.
 • Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.
 • Còpia del rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

 

 Informació relacionada


Data de modificació: 06/05/2019 12:43:44