Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

21:56  |  05/08/2021

Data i hora oficial

El temps

Llicència municipal per a activitat recreativa extraordinària

És el règim d’intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari.

 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

 

  - Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o

 

 - Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

 

No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari, següents:

 

 - Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

 

 - Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

 

 - Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

- Hi ha resolució.

- La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol•licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud.

- Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

- Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.

- Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
• Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la llicència municipal per a activitat recreativa extraordinària de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

OBSERVACIONS

- En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

- El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l’antelació suficient perquè l’Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que per fer-ho disposa del termini d’un mes.

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 1. Memòria de l'espectacle públic o l'activitat recreativa extraordinària.
 2. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i d eles instal·lacions a la llicència atorgada.
 3. Justificant del pagament de la taxa.
 4. Còpia de la sol·licitud d'autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic no municipal.
 5. Referència a la presentació del pla d'autoprotecció a través del programa Hermes.
 6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 7. Certificat urbanístic favorable.
 8. Declaració responsable que la persona titular de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d'espectacles i activitats recreatives.
 9. Declaració responsable del tècnic competent.
 10. Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 


Informació relacionada


Data de modificació: 18/06/2019 11:46:20