Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

20:06  |  30/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari.

 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

 

  - Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o

 

 - Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

 

No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari, següents:

 

 - Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

 

 - Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

 

 - Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

 

 

 


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

- Hi ha resolució.

- La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol•licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud.

- Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.

NORMATIVA

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
• Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3PLJHFa

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

No

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 •  Una memòria amb el contingut mínim següent:
  • Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita llicència.
  • Data o dates i horari previst per a la realització.
  • Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  • Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.
  • Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
  • Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.
  • Una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle o de l'activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s'adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.
  • Descripció dels serveis d'higiene i dels dispositius d'assistència sanitària que s'instal·laran.
  • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost).
  • Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
 • Autorització per a l'ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l'Ajuntament.

 

 

Impresos del tràmit:


Informació relacionada


Data de modificació: 08/06/2022 10:14:37