Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

11:11  |  20/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Comunicació prèvia municipal per a activitat recreativa extraordinària

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la  documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari, següents:

 

 - Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

 

 - Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

 

 - Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

- No hi ha resolució.

- Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

- Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.

- Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
• Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la comunicació prèvia municipal per a activitat recreativa extraordinària de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

OBSERVACIONS

1. Sol•licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

3. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes), si cal, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:

• Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.

• Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal•lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 

 1. Memòria de l'espectacle públic o l'activitat recreativa extraordinària.

 2. Certificat tècnic signat per un tècnic competent.

 3. Informe i certificació de la Generalitat en matèria d'incendis, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

 4. Còpia de l'autorització o referència de la sol·licitud d'ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l'Ajuntament.

 5. Declaració responsable RCP.

 6. Justificant del pagament de la taxa.

 7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

 8. Declaració responsable del tècnic competent.

 9. Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 28/05/2019 15:37:51