Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:49  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

 

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

 

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics

 


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.

NORMATIVA

- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

- Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3vgfd5V

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

No

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat d'acord amb el model normalitzat.

 

2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent. En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir : a) plànol de situació; b) plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercials i c) plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.

 

3. En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, adjuntar el següent formulari:
Formulari

 

4. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

 

 

 

Impresos del tràmit:


Informació relacionada


Data de modificació: 11/07/2022 11:49:00