Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:00  |  13/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Comunicació prèvia d'obertura

 

Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

 


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.
Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la comunicació prèvia d'obertura de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]


 1. Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
 • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
 1. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
 2. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
 3. Justificant del pagament de la taxa.
 4. Declaració responsable RCP.
 5. Declaració responsable de matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si s'escau).
 6. Declaració responsable del tècnic competent.
 7. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.
 8. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si s'escau.
 9. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 10. Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)
 
 
 
 
 

Informació relacionada


Data de modificació: 07/06/2019 12:31:58