Organigrama

L'Estructura organitzativa defineix el nivell operatiu de l'administració municipal. És a dir, la forma en què es gestionaran les activitats administratives i de serveis (interns i externs) així com la distribució, divisió, agrupació i coordinació de les relacions entre els empleats públics en la realització d'aquestes funcions. La Llei Reguladora de Bases de Règim Local, atribueix a les administracions locals la capacitat d'institucionalitzar i gestionar amb autonomia els seus propis interessos.

D'acord amb aquesta capacitat, les corporacions locals poden definir per si mateixes les estructures organitzatives internes amb les quals es pretén dotar, amb l'objectiu d'adaptar-les a les seves pròpies necessitats i permetre assolir una gestió eficaç i de qualitat.

L'Organigrama Municipal és la representació gràfica de l'estructura orgànica d'una institució i ha de reflectir de forma esquemàtica la descripció dels serveis que integra, la respectiva relació, els nivells jeràrquics que contempla i els diferents canals formals de comunicació i coordinació.

Darrera actualització: 26.04.2023 | 18:23
Darrera actualització: 26.04.2023 | 18:23