Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Actualment, hi ha dues comissions informatives: la General i l'Especial de Comptes.

Comissió Informativa General

La Comissió Informativa, és un òrgan complementari de l'organització municipal. Està presidida per l’alcalde/ssa i integrada per un representant de cada grup municipal.

La Comissió Informativa té les atribucions següents:

 • L’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

Les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General es convocaran amb caràcter mensual i tindran lloc el penúltim dimarts no festiu de cada mes, a les 19:00 hores, a l'Alcaldia o lloc habilitat a aquest efecte.

Amb caràcter extraordinari, la Comissió Informativa es pot reunir a proposta de l’alcalde/ssa o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment del seu president/a, també poden assistir a les sessions de la Comissió Informativa, altres membres corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació.

La forma un representant de cada grup polític present a la Corporació designat pel propi Grup i ratificat per sessió plenària posterior a la constitució de l'Ajuntament. A la legislatura actual, 2019-2023, els membres que en formen part són:

Comissió Especial de Comptes

És un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments.

 La Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

 • L’examen, l’estudi i l’informe delcompte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot demanar, per mitjà de la seva presidència, la documentació complementària que consideri necessària i la presència del personal laboral i funcionari de la corporació especialmentrelacionat amb els comptes que s’analitzin.

Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la seva legislació específica. 

Els estats i els comptes han de ser retuts per l’alcalde/essa abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes autònoms i les societats mercantils, si és el cas, han de ser retuts i proposats inicialment pels seus òrgans competents i s’han de trametre a l’Ajuntament en el mateix termini. El compte general, format per la Intervenció de Fons, s’ha de sotmetre abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’ El compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes a què es refereix l’apartat anterior, s’ha d’exposar al públic per un termini de 15 dies, i vuit dies més, durant els quals les persones interessades poden presentar reclamacions, esmenes o observacions. Un cop examinades i fetes les comprovacions que aquesta Comissió Especial cregui oportunes, n’ha d’emetre un nou informe. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i les esmenes formulades, el compte general s’ha de sotmetre al Ple de la corporació perquè, si escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.

Correspon igualment a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, l’estudi i l’informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació, d’acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

Amb la periodicitat que el Ple determini, la Comissió coneixerà la informació relativa a l’execució dels pressupostos i al moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la recaptació, en compliment del que s’estableix a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes

La Comissió Especial de Comptes celebrarà les reunions necessàries pel compliment de les seves funcions, prèvia convocatòria de la presidència i conforme a allò que estableix la normativa legal aplicable.

La Comissió Informativa Especial de Comptes estarà integrada pels membres següents:

 • President: L'Alcalde o Regidor en qui delegui
 • Vocals:
  • 1 representant del Grup Municipal PSC
  • 1 representant del Grup Municipal Canviem Montmeló
  • 1 representant del Grup Municipal Fem Montmeló
  • 1 representant del Grup Municipal ERC
Darrera actualització: 03.01.2023 | 15:05
Darrera actualització: 03.01.2023 | 15:05