Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat per 4 regidors/es, sota la presidència de l'Alcalde.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcalde/ssa en l’exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis, sens perjudici d’aquelles que siguin indelegables d’acord amb allò que determinen els articles l’art.21.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Relació de les atribucions de l’Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local

 • Representar l’ajuntament
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat; autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Acordar el nomenament i sancions del personal de tota la corporació, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres o
 • Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • La concessió de llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Les sancions de caràcter molt greu. (segons decret de 29 de setembre de 2023)

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter setmanal, tindran lloc els dimarts no festius de cada setmana, a les 19:00 hores, a l'Alcaldia o lloc habilitat a aquest efecte.

En el supòsit que la Junta de Govern Local hagi de resoldre sobre un assumpte urgent, que no pugui demorar-se fins a la propera sessió ordinària, es resoldrà per Resolució d’Alcaldia.

Composició


 • Jaume Masclans Francesch. Interventor accidental
 • Rosa March Escué. Secretària

Extractes dels acords


La publicació dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Podeu consultar-los a l'apartat Extractes dels acords de la Junta de Govern Local

Darrera actualització: 20.10.2023 | 11:24
Darrera actualització: 20.10.2023 | 11:24