Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat per 4 regidors/es, sota la presidència de l'Alcalde.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcalde/ssa en l’exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis, sens perjudici d’aquelles que siguin indelegables d’acord amb allò que determinen els articles l’art.21.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Relació de les atribucions de l’Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local

 • Representar l’ajuntament
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat; autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Acordar el nomenament i sancions del personal de tota la corporació, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres o
 • Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • La concessió de llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter setmanal, tindran lloc els dimarts no festius de cada setmana, a les 19:00 hores, a l'Alcaldia o lloc habilitat a aquest efecte.

En el supòsit que la Junta de Govern Local hagi de resoldre sobre un assumpte urgent, que no pugui demorar-se fins a la propera sessió ordinària, es resoldrà per Resolució d’Alcaldia.

Composició

 • Jaume Masclans Francesch. Interventor accidental
 • Rosa March Escué. Secretària

Extractes dels acords

La publicació dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Podeu consultar-los a l'apartat Extractes dels acords de la Junta de Govern Local

Darrera actualització: 31.07.2023 | 10:40
Darrera actualització: 31.07.2023 | 10:40